ORGANIZING COMMITTEE

General Chair: Teruo Hori (Univ. of Fukui)

Co-Chair: Hirofusa Shirai (Shinshu Univ.)

PROGRAM COMMITTEE

Program Chair: Kunihiro Hamada (Shinshu Univ.)

Nobuo Ikuta (Shonan Inst. of Tech.)
Motoko Komaki (Ochanomizu Univ.)
Kyohei Joko (Kyoto Women's Univ.)
Kenji Hisada (Univ. of Fukui)

To Top